Nog geen nieuwe cao wegvervoer, volgende week weer overleg

CAO 21-05-2021
Nog geen nieuwe cao wegvervoer, volgende week weer overleg

Vakbonden en werkgevers hebben gisteren opnieuw onderhandeld over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en het verticaal transport. Transport & Logistiek Nederland (TLN) meldt dat er nog geen overeenstemming is bereikt, al is wel in constructieve sfeer overlegd. De vakbonden zullen komende week met hun achterban overleggen.

Nog geen nieuwe cao wegvervoer, volgende week weer overleg

De werkgeversdelegatie had de intentie om tijdens dit overleg tot een akkoord te komen. Dat is aan het begin van de onderhandelingen nadrukkelijk uitgesproken. Daartoe zijn concrete voorstellen gedaan. Afgesproken is om aanstaande donderdag, 27 mei, verder te onderhandelen. Tot de volgende onderhandelingsronde zijn de acties in de sector opgeschort.

Voorstellen voor nieuwe cao

Tijdens de onderhandelingen hebben de werkgevers voorgesteld een cao voor twee jaar af te sluiten, ingaande op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2022. Er is een loonsverhoging geboden van 3 procent op 1 juli 2021 en van 3 procent op 1 januari 2022. Daarnaast is aangeboden samen met de bonden een plan te ontwikkelen voor vervroegde uittreding (dus eerder dan de AOW-leeftijd) van medewerkers die zwaar werk verrichten. Er is bereidheid uitgesproken hiervoor middelen vrij te maken via een heffing op de loonsom van 0,5 procent, te betalen door werkgevers.

Op punten met betrekking tot arbeidsomstandigheden – zoals het uitrusten van vrachtauto’s met een standairco en standkachel alsmede een onderzoek naar de fysieke belasting door het gebruik van rolcontainers – lijken partijen elkaar dicht genaderd te zijn, constateert TLN. Datzelfde geldt wat de werkgeversorganisatie voor het afschaffen van de verplichte bedrijfstakbrede regeling voor een Persoonlijk Keuze Budget. Werkgevers hebben voorgesteld dat hierover binnen de ondernemingen afspraken kunnen worden gemaakt.

Reactie vakbonden

Vakbonden CNV en FNV geven aan dat er op een aantal punten nog zaken moeten worden verduidelijkt. Het loonvoorstel van de werkgevers ligt wat de bonden betreft “onder het niveau van ons ultimatum. De 3 procent vinden we niet voldoende om voor te leggen aan de leden. Daarom hebben we bij de werkgevers erop aangedrongen te komen met een beter loonvoorstel, met als uitgangspunt het ultimatum”.